วันนี้ 22-08-2560 บองอ นำคณะ ผู้ร่วม โครงการ สร้างพลังตำบล ลดขยะมูลฝอย ปี 60 ศึกษา ดูงาน การทำปุ๋ยชีวภาพ และไบโอดีเซล ตามรอย ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ร.9 ณ ศูนย์ฯพิกุลทอง และ ดูงาน ขยะรีไซเคิล ของบรษัทวงษ์พานิช อ.เมือง นราฯ ตามลำดับ เพื่อกระตุ้นและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น

0
329