องค์การบริหารส่วนตำบลบองอ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร มุ่งนำองค์การบริหารส่วนตำบลบองอ มุ่งหน้าการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

0
289

 

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.15 น. นายนอร์อาลัม หะยีหมัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบองอ ได้ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีข้อความว่า
องค์การบริหารส่วนตำบลบองอ ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบองอ มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใส ให้สมกับวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลบองอ ที่กำหนดว่า “ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เสริมสร้างรายได้ พร้อมใจพัฒนา” โดยจะดำเนินการดังนี้

                   ๑) ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจน ส่งเสริมให้บุคคลปฏิบัติงานตามที่กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับกำหนด

                   ๒) ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรมและยึดมั่น   ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่ง       จะทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบองอ ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลบองอและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน

                   ๓) ไม่ยอมรับพฤติกรมการทุจริตคอร์รัปชั่นและไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษ ทางสังคม (social sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบองอ เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น

                   ๔) มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

                   ๕) มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและร่วมกันสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมให้เกิดขึ้นใน

องค์กร และจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและ   พร้อมแสดงความรับผิดชอบ หากการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบองอ ส่งผลกระทบและ              เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม

 

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่    ๔   เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒”       

ประกาศเจตจำนงค์

2906 2907 50863