ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2563

0
338

ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ 2563

สำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบองอ ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

คลิ้ก เพื่อทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT)

หรือสแกน QR Code

iit