ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563

0
299

ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ 2563

สำหรับ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบองอ 

คลิ้ก เพื่อทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)

หรือสแกน QR Code

eit