ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563